EPUB作成チュートリアルとビューワー実装ガイド公開

2011/03/31 6:18 に Kazuyuki Kato が投稿
下記2コンテンツを公開しました。

http://www.epubcafe.jp/egls/tutorial EPUB日本語文書作成チュートリアル
http://www.epubcafe.jp/egls/impguide EPUB日本語文書対応Reading System実装ガイドライン

Comments